GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Obecné nařízení o ochraně osobních č. 2016/679 ze dne 27. dubna (GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl dosažení větší jednoty právního rámce ve všech zemích, na které dopadá, posílení práv subjektů údajů a v neposlední řadě je jeho snahou dosáhnout sjednoceného výkladu GDPR a dozoru jednotlivými dozorovými úřady.

 

Správce tímto poskytuje subjektům údajů veškeré informace nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování jejich osobních údajů, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem, v nichž jsou osobní údaje zpracovávány.

 

Správce údajů: Obec Psárov, se sídlem Psárov 45, IČO:00667099

 

Kontakty na správce najdete na webových stránkách obce.

 

Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracovávání najdete na webových stánkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jaká je odpovědnost správce?

 

Jako správci osobních údajů jsme odpovědni za zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé z agend naší obce v souladu s GDPR. Princip odpovědnosti představuje odpovědnost za dodržení zásad zpracování.

 

Jaká jsou Vaše práva?

 

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci některé z agend obce, máte právo:

 

 

 1. Automaticky se uplatňující práva:

 

 1. Právo na informace o zpracování osobních údajů: každý subjekt údajů, jehož osobní údaje přebírá správce ke zpracování, má právo být automaticky informován o veškerých podstatných náležitostech tohoto získání a zpracování. Obsahem tohoto předání informací musí být minimálně kontaktní údaje správce a jeho případného pověřence pro ochranu osobních údajů, rozsah získaných údajů, účel zpracování a legitimní titul zpracování včetně doby, do kdy je platný.

 2. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí založeného na profilování: subjekt údajů nesmí být součástí rozhodování výhradně pomocí automatických prostředků – tedy podle automatizovaného vyhodnocování osobních údajů například na základě zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se subjekt údajů nachází, nebo jeho pohybu. Výjimku z tohoto zákazu tvoří situace, kdy je takové rozhodnutí nutné ke splnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů, když k němu subjekt údajů dal souhlas nebo je přímo povoleno jiným právním předpisem.

 3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“): by se mělo uplatnit automaticky tam, kde pro daný osobní údaj pominul účel zpracování, nebo pro další kompatibilní účel, nebo pokud například subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním. Pokud by snad správce v takové situaci k výmazu nepřistoupil automaticky, má subjekt údajů možnost si realizaci tohoto práva vyžádat.

 4. Právo obrátit se na pověřence na ochranu osobních údajů (DPO): v případě, že zpracování osobních údajů probíhá v organizaci, která má povinnost jmenovat pověřence na ochranu osobních údajů, má subjekt údajů právo se na tohoto pověřence obrátit s dotazy či s žádostmi o vysvětlení nejasností.

 5. Právo na poskytnutí svobodného souhlasu se zpracováním osobních údajů a jeho odvolání: v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, musí být správce schopný tento souhlas jasně doložit. Zároveň musí být souhlas svobodný a subjekt údajů musí mít možnost ho odvolat stejně snadno, jako ho udělil.

 6. Právo na opravu či aktualizaci údajů: je aplikováno automaticky, avšak subjekt údajů jej může uplatnit i na vlastní žádost v případě, že by správce k opravě či aktualizaci údajů nepřistoupil z vlastní iniciativy. Správce je v rámci tohoto práva povinen bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, které se týkají daného subjektu. Subjekt údajů má současně právo na doplnění neúplných osobních údajů, například formou dodatečného prohlášení.

 

 

 1. Práva subjektu údajů na vyžádání:

 

 1. Právo získat od správce osobních údajů potvrzení o zpracování údajů: každý subjekt údajů má možnost takovou žádost uplatnit u kteréhokoliv správce údajů a získat tak od správce potvrzení, zda daný správce jeho osobní údaje zpracovává či nikoliv.

 2. Právo na přístup subjektu ke svým osobním údajům: subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, která správce zpracovává. Subjekt údajů by měl obdržet minimálně informace o rozsahu, účelu a době zpracování; příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou osobní údaje předávány; zdroji, odkud byly osobní údaje získány; skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování; zda probíhá předávání do třetí země a zda byly přijaty vhodné záruky v případě takového předání.

 3. Právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů: je součástí práva na přístup k údajům, kterou lze uplatnit na žádost subjektu údajů. Správce je v případě požadavku subjektu údajů povinen poskytnout mu kopii zpracovávaných osobních údajů.

 4. Právo na omezení zpracování: subjekt údajů má v některých zvláštních případech právo na omezení zpracování za předpokladu, že je zapotřebí ověřit přesnost zpracovávaných osobních údajů, nebo jsou dány důvody pro výmaz, který však nelze z různých důvodů realizovat nebo kdy jsou údaje nutné pro obhajobu právních nároků a také v situaci, kdy subjekt údajů vznesl proti jejich zpracování námitku.

 5. Právo na přenositelnost údajů: právo subjektu údajů na získání osobních údajů, které se jej týkají, od správce, který je zpracovává a možnost předání těchto údajů jinému správci. Údaje musejí být předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Nesmí jít tedy o formát, který by licenčně zatížil příjemce osobních údajů. Další podmínkou pro realizaci přenositelnosti je, že se jedná o zpracování založené na souhlasu nebo smlouvě a současně jde o zpracování automatizované. Součástí práva na přenositelnost je i nárok subjektu údajů na to, aby předání údajů bylo realizováno přímo mezi správci údajů navzájem bez toho, aby se subjekt údajů musel sám na přenosu údajů podílet.

 6. Právo vznést námitku: subjekt údajů disponuje právem vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, a to včetně profilování. Správce v takovém případě osobní údaje subjektu dále nezpracovává, pokud přímo neprokáže, že k danému zpracování má závažné a oprávněné důvody (např. jiný legitimní právní titul pro toto zpracování).

 

Tato práva lze uplatnit:

ústně – v sídle obce

písemně – osobně v sídle obce

e-mailem: psarov.triklasovice@seznam.cz

telefonicky na tel. čísle: 602 19 50 02

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách zpracováváme?

Velkou část osobních údajů obec zpracovává na základě plnění právní povinnosti plynoucí například ze zákona o evidenci obyvatel, zákona o volbách, stavebního zákona, zákona o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoha dalších. Takto zpracováváme především jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, státní příslušnost, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další osobní údaje. Tyto údaje zpracovávají určení zaměstnanci na obecním úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti příslušným státním a dalším úřadům a veřejným institucím.

 

Dále naše obec zpracovává osobní údaje na základě plnění z uzavřených smluv, a to například o svých zaměstnancích, dodavatelích, kupujících nebo nájemcích nemovitostí obce. Takto zpracovává především jejich identifikační a kontaktní údaje, u zaměstnanců potom například i údaje o zdravotní pojišťovně, bankovním spojení nebo odměně. Tyto údaje zpracovávají určení zaměstnanci na obecním úřadě, případně je předáváme příslušným úřadům, například správě sociálního zabezpečení, finanční správě, zdravotním pojišťovnám či zpracovatelům na základě uzavřených zpracovatelských smluv.

 

V neposlední řadě zpracovává obec osobních údaje na základě svého oprávněného zájmu, například pro informování občanů nebo oceňování jejich životních jubileí. Tyto údaje zpracovávají určení zaměstnanci na našem úřadě.

 

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

 

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

 

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 

Osobní údaje jsou zpracovány pouze v souladu s legitimním účelem, v souladu s příslušným právním titulem pro zpracování a nejsou a nesmí být zpracovány k jinému účelu. Komplexní analýza jednotlivých agend, ve kterých obec zpracovává osobní údaje, je k nahlédnutí v sídle obce.

 

K čemu je nám pověřenec?

 

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

 

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

E-mail: krandlova@gmail.com

Tel. +420 728 093 025